Biển quảng cáo pano, áp phích

31/07/2017

Thanh trang trí đa năng caro làm biển hiệu, bảng, biển cột khổ lớn tạo khe thoáng giải...